Spojenie/Pyro/Technikal

Pre lepšiu prehľadnosť a organizáciu hry sme prijali tieto zásady používania spojenia, pyrotechniky a technicallov…

Spojenie:
Spojenie sa realizuje cez PMR vysielačky jednotlivých hráčov. Použitie PMR vysielačiek bude obmedzené na najnutnejšiu možnú mieru. Spravidla budú spojenie využívať velitelia a ich zástupcovia na komunikáciu s veliteľským stanoviskom.

Pre potreby komunikácie medzi hráčmi v boji sa využívajú ručné signály alebo otvorená hlasová komunikácia!

cz101Pridelenie frekvencií:
1. Organizátor a rozhodcovia „1,8“
2. Armáda severných N.O.A. „2,3,4“
3. Armáda južných B.O.P.A. „5,6,7“
Z dôvodu bezpečnosti a zabezpečenia organizácie sa bude používať aj t.č.: 0918 779 006

Použitie tohto čísla:
1. Neskorý príchod do priestoru akcie.
2. Zranenie.
3. Stratil som sa a potrebujem pomoc.
4. Problém, ktorý nevyrieši môj veliteľ, veliteľ armády, rozhodca…
5. Iný vážny dôvod…
Upozorňujeme, že v priestore je len obmedzený (nízky) signál a to ešte nie všade…!

Pyrotechnika:
cz43Použitie vlastnej pyrotechniky je povolené v súlade s charakterom akcie. Predpokladá sa použitie dymovníc a petárd. Všetka vlastná pyrotechnika bude kontrolovaná dozorným pyrotechnikom z OS SR. Používať bude možné len takú pyrotechniku, ktorá spĺňa bezpečnostné požiadavky (riadne kúpená v predajniach od certifikovaného predajcu).
Potrebnú pyrotechniku na splnenie jednotlivých misií MIL-SIM dostanete na mieste od organizátora a budete poučený o jej použití.
Použitie pyrotechniky je obmedzené len na presne obmedzený sektor. Použitie pyrotechniky v ostatných priestoroch mimo mesto bude spresnené pred každou samostatnou misiou.
Po použití pyrotechniky v boji hráč v okruhu piatich metrov od výbuchu dostáva zásah, tak ako keby bol zasiahnutý bb. Platia tie isté pravidlá ako po zásahu bb. To isté platí aj keď sa v okruhu piatich metrov nachádza vlastný hráč.

Autá a technika v hre:
gaza12Všetky autá sú autami organizátorov a budú slúžiť pre potreby zabezpečenia priebehu hry.
V priebehu hry nie je možné použitie vlastných vozidiel, okrem vozidiel registrovaných ako technically.
Všetky vozidlá hráčov budú zaparkované na vopred určenej a označenej ploche, ktorá je určená na oddych a streľba v tejto ploche sa prísne zakazuje.
Vozidlá, ktoré budú prevážať hráčov na plnenie ich misií sú mimo hru. To znamená, že sa zakazuje streľba na ne alebo do korby vozidiel, kde budú sedieť hráči.
Je zakázaná streľba hráčov z vozidiel, ktorí sú prevážaní na svoju misiu.
Vodič takéhoto vozidla je chápaný ako rozhodca a v prípade nedodržania týchto pravidiel má právo zakročiť, oznámiť túto skutočnosť hlavnému rozhodcovi, ktorý prijme potrebné opatrenia pre sankcie danej armády a hráča.

Technically v hre:
V hre je možné použiť vlastné technically (teda vlastné vozidlá uspôsobené na boj a hru airsoftu). Takéto vozidlo musí byť jasne označené za akú stranu bojuje z každej strany viditeľnou farebnou vlajkou alebo látkou, či farebným papierom o rozmeroch aspoň 20 x 35 cm. Každé takéto vozidlo musí byť vybavené vlastnou samostatnou reflexnou vestou pre prípad, že dostalo zásah. V takom prípade sa daná vesta umiestni viditeľne na vozidlo tak, aby bolo jasné, že je mimo hru. Pre označenie zásahu v noci alebo pri zníženej viditeľnosti musí mať vozidlo u seba veľké chemické svetlo červenej farby aspoň 30 cm alebo klasické svetlo červenej farby. Pri zásahu vozidla sa toto svetlo umiestni viditeľne na vozidlo tak, aby bolo jasné, že je mimo hru.  Zasiahnuté vozidlo a jeho posádka sa správa v súlade s pravidlami respawnu.