Pravidla

Každá hra, aj tá bojová, má svoje pravidlá. Inak by sa nedala vyhodnotiť a realizovať. Tie naše nie sú len rokmi overené, ale pre potrebu našej hry sa aj ďalej doplňujú o nové, preto Vás žiadame, aby ste si ich pozorne prečítali…

Na dodržiavanie pravidiel v hre sú vyčlenení rozhodcovia, ktorí sú jasne označení vestami a rukávovými páskami… V hre sa nachádzajú aj skrytí rozhodcovia. Jedná sa o jedincov, ktorí majú u seba rozhodcovskú identifikačnú kartu a v prípade nejakého problému sa môžu legitimovať ako rozhodca a problém vyriešiť, pripadne nahlásiť vinníka organizátorovi.

Všeobecné pravidlá:

 1. Hry sa môžu zúčastniť iba osoby staršie ako 18 rokov. Všetkým zúčastneným bude kontrolovaný občiansky preukaz, alebo iný doklad totožnosti.
 2. Do hry sa môžu zapojiť len hráči s platnou registráciou.
 3. Pred zahájením hry sú všetci účastníci povinní oboznámiť sa so všeobecnými bezpečnostnými pravidlami, scenárom a podmienkami pre účasť na akcii.
 4. Účastník svojím podpisom potvrdzuje pochopenie a oboznámenie sa s danými bezpečnostnými pravidlami a zaväzuje sa ich rešpektovať.
 5. Organizátori nezodpovedajú za prípadné zranenia a škodu na majetku spôsobenú hráčovi počas hry.
 6. Počas celej hry je prísny zákaz požívať alkohol alebo iné omamné látky. Hráči budú kontrolovaní náhodným výberom a ak sa u nich zistí požitie, budú okamžite vylúčení z hry.
 7. Hráči sa budú riadiť platnými zákonmi SR.
 8. Cvičná a nástreľná streľba v off-game zóne bude možná iba vo vyznačenom priestore.
 9. Pohyb v oddychovej zóne so zbraňami je podmienený ich vybitím (zásobník mimo šachty), rozhodcovia a organizátor bude prísne sledovať dodržiavanie tohto pravidla.
 10. Je zakázané nosiť, používať iné zbrane ako airsoftové.
 11. Je zakázané používať pyrotechniku, ktorú neschválil organizátor.
 12. Je zakázaná streľba na civilné osoby a osoby oblečené v reflexných vestách. Každý hráč je povinný pred samotnou streľbou do osoby sa uistiť, že ide o osobu v hre…V prípade, že hráč spozoruje v priestore nezúčastnené osoby, je povinný upozorniť na to organizátora alebo rozhodcov a zároveň hlasom upozorniť všetkých naokolo o pohybe a mieste takýchto osôb, aby nedošlo k ich zraneniu. Zároveň musí upozorniť tieto osoby na prebiehajúcu airsoftovú akciu.
 13. Komunikácia medzi živými a mŕtvymi je zakázaná.
 14. Pred a po ukončení hry (pred príchodom na akciu a po odchode z akcie) organizátor neručí za činnosť účastníkov akcie.
 15. Počas trvania celej hry je povinné nosiť ochranu zraku.
 16. Ak niekto nedodrží tieto pravidlá alebo hrubo poruší predpísané všeobecné bezpečnostné opatrenia bude okamžite vylúčený z hry.
 17. Každé porušenie pravidiel je potrebné oznámiť organizátorovi.

FPS limity – rátané na BB 0,20 mg:
1. Povolený limit pre primárnu zbraň je do 460 fps. Nad 10 metrov + zdravý rozum.
2. Povolený limit pre sekundárnu zbraň je do 350 fps. Nad 5 metrov + zdravý rozum.

3.Povolený limit pre zbraň typu DMR je do 560 fps. Nad 20 metrov + zdravý rozum.
4. Povolený limit pre zbraň typu guľomet a odstreľovacia puška je do 590 fps. Nad 20 metrov + zdravý rozum.
5. Streľba je povolená od 5 metrov. Veríme, že zdravý rozum zvíťazí pri strete v miestnosti, ktorá má menšie rozmery ako 5 m. Streľba v noci je silne obmedzená viditeľnosťou a použitím podporných prostriedkov ako svietidiel a nočných videní.
6. Preto pri boji v noci a za zníženej viditeľnosti JE NA PRVOM MIESTE ZDRAVÝ ROZUM a až potom nejaké vzdialenostné limity.
7. Ak si nie ste istý vzdialenosťou od protivníka a on o Vás nevie, tak mu oznámte zásah ústne. Ak to nebude akceptovať a po tomto oznámení začne po Vás strieľať, môže sa stať, že bude za to vylúčený z hry.
8. Rozhodcovia budú v prípade podozrenia porušenia limitov môcť kedykoľvek odoslať hráča na kontrolné stanovisko rozhodcov v off-game zóne na premeranie fps limitu. V prípade dokázanej skutočnosti porušenia sa bude trestať sankciami voči hráčovi alebo vylúčením z hry.

Zbrane, zásobníky a munícia:
1. V hre sa môžu používať iba airsoftové zbrane strieľajúce plastový projektil BB 6mm alebo 8mm.
2. Kropenie nie je povolené. Zbraň sa musí zamieriť a musí byť v streleckej polohe.
3. V hre sa môžu používať aj kontaktné zbrane. Tieto zbrane ale nesmú spôsobiť žiadne zranenie. Za kontaktné zbrane sa považujú atrapy nožov, mačiet a náradia vyrobené z gumy, plastu a PU peny.
4. V hre sa môžu používať iba tlačné zásobníky (tlačáky) s kapacitou do 150 ks streliva. Krabicové zásobníky môžu byť len v zbraniach typu „guľomet“.
5. Počas hry môže mať hráč u seba max.600 ks streliva a iba v naplnených zásobníkoch. Plnenie zásobníkov v priestore boja ja zakázané, môže sa vykonávať len na vlastnej báze alebo na poľnom obväzisku. Požičiavanie zásobníkov (v prípade nedostatku munície) v bojovej zóne medzi spoluhráčmi je povolené.
6. Guľomet je zbraň typu M60, M249 a RPK. Za guľomet nebude považovaná zbraň typu M16 a AK s bubnovým zásobníkom a ani nič podobné. Guľomety budú kontrolované organizátorom a až potom budú vpustené do hry. Minimálna vzdialenosť pre streľbu je v súlade s limitmi fps.
7. Strelec z guľometu môže mať u seba max. 2000 ks streliva a to iba v zásobníkoch, v prípade ich vystrieľania, je povinný si ísť dobiť na bázu alebo na poľné obväzisko. V boji sa nesmie deliť s ostatnými o svoju muníciu.
8. Pokiaľ vlastníte (ste vybavený) podveseným alebo samostatným granátometom, môžete mať u seba 6 ks nábojov na jedno dobitie. Granáty môžu byť naplnené takým množstvom streliva, koľko zvládnu. Je povolené použiť len také granáty, ktoré strieľajú 6 mm BB strelivo. Granáty strieľajúce jednotnou strelou nie sú povolené. Minimálna vzdialenosť pre streľbu z granátometu je 15 m.
9. Pokiaľ vlastníte (ste vybavený) OPU (odstreľovaciu pušku), môžete mať u seba max 60 ks nábojov na jedno dobitie. Minimálna vzdialenosť pre streľbu je v súlade s limitmi fps.
10. Každý hráč pri registrácií uvedie zbrane, aké hodlá použiť počas hry.
11. V priestore prebiehajúceho boja môže mať hráč u seba len jednu primárnu (hlavnú) zbraň a jednu sekundárnu (záložnú) zbraň podľa vlastného výberu. Na báze je povolené ukladať náhradné primárne zbrane pre prípad poruchy alebo zmeny používanej primárnej zbrane.
12. V hre je možné použiť aj doplnkové zbrane ako je airsoftový granát, mína, RPG (všetky tieto doplnkové zbrane chápeme ako certifikované a zakúpené zbrane v certifikovanom obchode, pričom pre ich činnosť alebo správnu funkčnosť sa používa CO2 alebo green gas a slúžia na výmet určitého počtu BB 6 mm do svojho okolia). Tieto zbrane nesmú obsahovať pyrotechnickú zložku. Organizátor po kontrole zváži, či budú vpustené do hry.
13. V hre je možné použiť aj nástražné zariadenia na signalizáciu pohybu alebo smeru ohrozenia. Tieto nástražné zariadenia nesmú iniciovať akúkoľvek pyrotechniku. Môžu spôsobovať len mechanické a svetelné efekty ako svetelný lúč alebo zvukové efekty ako zvonenie a pod. Po stratení významu takéhoto nástražného systému v hre je autor povinný nástrahu odstrániť.
14. V zásade sa bude uznávať pravidlo „ako ty do mňa, tak ja do teba…“ preto upozorňujeme všetkých hráčov, že za svoju zbraň a jej použitie je zodpovedný každý jedinec sám a bude braný na zodpovednosť za porušovanie bezpečnosti pri hre!
15. Rozhodcovia budú prísne trestať porušenie bezpečnosti počas priebehu akcie.
16. Každý hráč je sám zodpovedný za používanie a umiestnenie vlastných bezpečnostných ochranných prvkov počas priebehu akcie a za svoju ochranu celého tela či jeho citlivých častí pred spôsobením úrazu zásahom BB.

Použitie pyrotechniky:
1. Predpokladá sa použitie bezpečnej a certifikovanej pyrotechniky. Pyrotechniku používajte s rozumom. Nepoužívajte predimenzovanú pyrotechniku na veľkosť miestnosti alebo priestoru kde ju idete použiť. Táto nesmie ohroziť hráčov a poškodiť výcvikový priestor, v ktorom hra prebieha. Použitie pyrotechniky hláste upozornením „ Granát!“ alebo „Dym!“ tak, aby všetci v okolí boli upozornení o jej použití, pripadne mohli sledovať smer letu a miesto dopadu, či zaujať bezpečnú pozíciu. BEZPEČNOSŤ NA PRVOM MIESTE!
2. V hre je možné používať pyrotechniku triedy 1 a triedy 2 určenú na zvukové a svetelné efekty a pyrotechniku na zadymenie priestoru (bude vopred určený a vymedzený priestor kde áno a kde nie). Každý hráč je povinný nechať si skontrolovať naším dozorným pyrotechnikom všetku pyrotechniku, ktorú bude mať v hre u seba a mieni ju v boji použiť. Používať sa môže len pyrotechnika zakúpená u certifikovaného predajcu, s certifikačnou značkou a údajom o dobe použiteľnosti. Za použitie pyrotechniky v súlade s návodom a predpísanou bezpečnosťou zodpovedá hráč vlastniaci a používajúci takúto pyrotechniku.
3. Pyrotechniku, ktorú budú hráči potrebovať na jednotlivé splnenie úlohy, zabezpečí organizátor. Zároveň zabezpečí aj poučenie všetkých, ktorí s ňou budú pracovať.

Okamžité vylúčenie z hry bez návratu účastníckeho poplatku:
1. Porušenie FPS limitov pri náhodnej kontrole počas hry.
2. Hrubé porušenie bezpečnostných a všeobecných pravidiel airsoftu.
3. Akékoľvek verbálne napadnutie rozhodcu, skrytého rozhodcu alebo organizátora.
4. Hádzanie akejkoľvek pyrotechniky v off-game zóne.
5. Dvakrát nepriznanie zjavného a viditeľného zásahu.