Herné strany

V súlade so scenárom našich akcii sa hráči delia do herných strán. Spravidla ide o herné strany:

Armáda SEVERU (N.O.A. – Národne oslobodenecká armáda) a armáda JUHU (B.O.P.A. – Brigáda občianskej pravicovej armády). Každá z armád zastupuje jednu stranu politického zoskupenia. Obe armády majú približne rovnaký počet svojich stúpencov.


ERBY


bopa


Keďže obe armády boli zregrutované v rýchlosti, ani jedna strana nemá zabezpečenú uniformitu, ale každá preferuje svoj vlastný dresscode.
Doporučený dresscode pre armádu N.O.A. je:

010 014 009 019 005 003 020 013 017

 


 

Doporučený dresscode pre armádu B.O.P.A. je:

021 011 002 004 016 015 012

 


Počas celej akcie sa bude bojovať o sektory, o ich udržanie a nadvládu nad nimi. Popri hlavnej úlohe a nosného scenáru budete plniť doplnkové MIL – SIM misie zamerané na tiché prieskumné úlohy, prepady, konvoje, ochranu osôb a dôležitých objektov, boje o veľkú stanovú dedinu, chemický útok či ošetrovanie alebo poskytnutie pomoci zraneným LARPistom.

LARP je skratka výrazu „Live action role-playing“, čo v preklade do slovenčiny znamená hranie rolí naživo. Pojem LARP označuje široké spektrum možností, ktorých spoločným menovateľom je práve hranie rolí. Hráč pred hrou dostane všetky potrebné informácie o svojej postave. Zistí, ako sa volá, spozná svoje schopnosti, ciele, charakter, prípadne i vzťahy s ostatnými postavami. Hra nemá scenár, ale každý hráč na základe informácií, ktoré dostal, sa snaží čo najpresvedčivejšie zahrať svoju postavu. Komunikáciou a interakciou s ostatnými hráčmi sa snaží dosiahnuť ciele svojej postavy. To, ako hra dopadne, nie je nikdy dopredu dané. Záleží to od hráčskych schopností jednotlivých hráčov.

Každá armáda má na začiatku k dispozícii rovnaké prostriedky – čo sa týka výbavy veliteľského stanoviska, vody, obmedzeného počtu mínometných sálv a pod. Splnením jednotlivých misií má možnosť získať tieto ďalšie dodatočné zdroje:

Mínometná salva: je strelecký útok mínometov na presne určené miesto podľa vyžiadania veliteľa v danom sektore. Realizuje ho rozhodca (odpálením 3 ks pyrotechniky alebo šrapnelov) a po jeho realizácii rozhodca určí v predpísanom okruhu vyradených hráčov z boja. Mínometná paľba je účinná hlavne na otvorenom priestore.

Letecký útok: je útok na vyžiadanie veliteľa v danom sektore. Realizuje ho rozhodca (odpálením pyrotechniky a dymovnice) a po jeho realizácii rozhodca určí v predpísanom okruhu vyradených hráčov z boja. Letecký útok je účinný v otvorenom priestore alebo je používaný pre ničenie opevnených budov. Bude sa dať získať len pomocou prostriedkov LARPu.

Zdroje PHM: sú zdroje, ktoré každá armáda potrebuje pre použitie vozidiel v hre. Každý výjazd techniky je krytý týmito zdrojmi. Ak armáda minie všetky svoje pridelené počty zdrojov, bude musieť plniť úlohy pešo. Zdroje sa dajú získať splnením rôznych misií alebo pomocou prostriedkov LARPu.

Finančné prostriedky: tieto zdroje sa dajú získať za splnenie rôznych misií. Slúžia ako platidlo pri LARPe s cieľom nakloniť si na svoju stranu hráčov, ktorí hrajú LARP a zakúpiť od nich potrebné zdroje alebo informácie.
Informácie: sú veľmi dôležité zdroje pre potreby boja. Informácie o plánovaných akciách protivníka alebo informácie o počtoch a stave protivníka sú neoceniteľné pre rozhodovanie a plánovanie vlastných misií. Tieto informácie sa dajú získať pomocou LARPu alebo za finančné prostriedky.

Špeciálna lekárska pomoc: je špecifický zdroj, ktorý pri jeho použití okamžite vylieči (znovu oživí) všetkých hráčov na respawne. Tento zdroj je silne obmedzený a dá sa získať len pomocou LARPu.

Voda: je zdroj, ktorý je možné získať výmenou za finančné prostriedky alebo splnením rôznych misií. Je možné získať vodu aj pomocou prostriedkov LARPu.

 

Strany hrajúce za LARP:

Komisia OSN – jej snahou bude nastoliť podmienky pre vyjednávanie s cieľom urovnať ozbrojený konflikt inou mierovou cestou. V prípade, že jedna alebo druhá strana si získa jej dôveru či podporu, môže táto komisia zariadiť priamu leteckú podporu niektorých bojových operácií podľa požiadaviek daného veliteľa armády silami NATO (Letecké útoky).

Príslušníci organizácie Červeného kríža – ich snahou je kontrolovať dodržiavanie podmienok ľudských práv pri bojoch s dopadom na civilné obyvateľstvo, zaobchádzanie so zajatcami, dodávku liekov a zdravotníckeho materiálu pre civilné využitie a pod. V prípade, že si niektorá strana získa jej sympatie, môžu jej príslušníci udeliť presne limitovaný zdroj špeciálnej lekárskej pomoci.

Novinári – všade prítomní novinári v konfliktoch majú za úlohu zdokumentovať daný konflikt, písať o ňom a predkladať informácie širokej verejnosti, ktorá si robí takto verejnú mienku. Na jej základe sa v celosvetovom meradle rozhodujú štáty v NATO a OSN, ako sa budú na konflikt pozerať. Z tohto dôvodu môžu ovplyvniť použitie sily jednotiek NATO v prospech jednej z bojujúcich strán (Letecké útoky).