2018 Očová

Najbližšia akcia sa v roku 2017 zrušila 

V nemenovanej Európskej krajine sa politická situácia vyhrotila natoľko, že po parlamentných voľbách, ktoré neboli úspešné pre proreformnú stranu, začali násilnosti a veľké masové demonštrácie. Vládna strana povolala armádu, ktorá mala potlačiť tieto nepokoje a udržať ju pri moci. Sympatizanti proreformnej strany z armády sa však rozhodli zakročiť a niektoré jednotky sa preto pridali k demonštrantom. Takto vznikol ozbrojený konflikt v ktorom sa obe strany budú snažiť získať prevahu nad celým územím krajiny.

cz95O nadvládu mesta bojujú dve armády, SEVERNÁ (N.O.A. – Národne oslobodenecká armáda) a JUŽNÁ (B.O.P.A. – Brigáda občianskej pravicovej armády). Každá zastupuje jednu stranu politického zoskupenia. Obe armády majú približne rovnaký počet svojich stúpencov. Keďže obe armády boli zregrutované v rýchlosti, ani jedna strana nemá zabezpečenú uniformitu, ale každá preferuje svoj vlastný dresscode.

Počas celej akcie sa bude bojovať o sektory, o ich udržanie a nadvládu nad nimi. Popri hlavnej úlohe a nosného scenáru budete plniť doplnkové MIL – SIM misie zamerané na tiché prieskumné úlohy, prepady, konvoje, ochranu osôb a dôležitých objektov, boje o veľkú stanovú dedinu, chemický útok či ošetrovanie alebo poskytnutie pomoci zraneným LARPistom.

Vedľajšie misie hry a špeciálne úlohy sú plánované tak, aby ich splnenie malo výrazný vplyv na priebeh a konečné hodnotenie úspešnosti armády. Počas misií sa bude používať pyrotechnika (len organizátor) a využijú sa aj iné svetelné alebo zvukové efekty pre podporu hrateľnosti.
Velitelia armád, ich zástupcovia až do úrovne veliteľov čiat (cca. 20-30 členných) sú samotní organizátori. Velitelia jednotlivých hráčskych tímov sú v pozícii veliteľov samostatných družstiev alebo bojových skupín. Príslušníci LARPu sa  aktívne podieľať na dokreslení zaujímavosti scenára a hrateľnosti.

cz51Celá akcia je monitorovaná a hodnotená vojenskými odbornými inštruktormi a rozhodcami. Objektívne kritéria zabezpečia hodnotenie činnosti každej armády a premietnutie jej výsledkov (úspešnosti) na body. Súčet získaných bodov za splnenie úlohy alebo za držanie dominátorov určí víťaznú armádu.

Na záverečnom nástupe je každý príslušník víťaznej armády odmenený. Zároveň sa na konci akcie realizuje tombolové losovanie (podľa čísel registračného povolávacieho rozkazu každého jednotlivca), kde min.10 hráčov získa vecné ceny.

LARP je skratka výrazu „Live action role-playing“, čo v preklade do slovenčiny znamená hranie rolí naživo. Pojem LARP označuje široké spektrum možností, ktorých spoločným menovateľom je práve hranie rolí. Hráč pred hrou dostane všetky potrebné informácie o svojej postave. Zistí, ako sa volá, spozná svoje schopnosti, ciele, charakter, prípadne i vzťahy s ostatnými postavami. Hra nemá scenár, ale každý hráč na základe informácií, ktoré dostal, sa snaží čo najpresvedčivejšie zahrať svoju postavu. Komunikáciou a interakciou s ostatnými hráčmi sa snaží dosiahnuť ciele svojej postavy. To, ako hra dopadne, nie je nikdy dopredu dané. Záleží to od hráčskych schopností jednotlivých hráčov.

Každá armáda má na začiatku k dispozícii rovnaké prostriedky – čo sa týka výbavy veliteľského stanoviska, vody, obmedzeného počtu mínometných sálv a pod. Splnením jednotlivých misií má možnosť získať tieto ďalšie dodatočné zdroje:

cz31Mínometná salva: je strelecký útok mínometov na presne určené miesto podľa vyžiadania veliteľa v danom sektore. Realizuje ho rozhodca (odpálením 3 ks pyrotechniky alebo šrapnelov) a po jeho realizácii rozhodca určí v predpísanom okruhu vyradených hráčov z boja. Mínometná paľba je účinná hlavne na otvorenom priestore.

Letecký útok: je útok na vyžiadanie veliteľa v danom sektore. Realizuje ho rozhodca (odpálením pyrotechniky a dymovnice) a po jeho realizácii rozhodca určí v predpísanom okruhu vyradených hráčov z boja. Letecký útok je účinný v otvorenom priestore alebo je používaný pre ničenie opevnených budov. Bude sa dať získať len pomocou prostriedkov LARPu.

Zdroje PHM: sú zdroje, ktoré každá armáda potrebuje pre použitie vozidiel v hre. Každý výjazd techniky je krytý týmito zdrojmi. Ak armáda minie všetky svoje pridelené počty zdrojov, bude musieť plniť úlohy pešo. Zdroje sa dajú získať splnením rôznych misií alebo pomocou prostriedkov LARPu.

Finančné prostriedky: tieto zdroje sa dajú získať za splnenie rôznych misií. Slúžia ako platidlo pri LARPe s cieľom nakloniť si na svoju stranu hráčov, ktorí hrajú LARP a zakúpiť od nich potrebné zdroje alebo informácie.
Informácie: sú veľmi dôležité zdroje pre potreby boja. Informácie o plánovaných akciách protivníka alebo informácie o počtoch a stave protivníka sú neoceniteľné pre rozhodovanie a plánovanie vlastných misií. Tieto informácie sa dajú získať pomocou LARPu alebo za finančné prostriedky.

conflict077Špeciálna lekárska pomoc: je špecifický zdroj, ktorý pri jeho použití okamžite vylieči (znovu oživí) všetkých hráčov na respawne. Tento zdroj je silne obmedzený a dá sa získať len pomocou LARPu.

Voda: je zdroj, ktorý je možné získať výmenou za finančné prostriedky alebo splnením rôznych misií. Je možné získať vodu aj pomocou prostriedkov LARPu.

Strany hrajúce za LARP:

Komisia OSN – jej snahou bude nastoliť podmienky pre vyjednávanie s cieľom urovnať ozbrojený konflikt inou mierovou cestou. V prípade, že jedna alebo druhá strana si získa jej dôveru či podporu, môže táto komisia zariadiť priamu leteckú podporu niektorých bojových operácií podľa požiadaviek daného veliteľa armády silami NATO (Letecké útoky).

Príslušníci organizácie Červeného kríža – ich snahou je kontrolovať dodržiavanie podmienok ľudských práv pri bojoch s dopadom na civilné obyvateľstvo, zaobchádzanie so zajatcami, dodávku liekov a zdravotníckeho materiálu pre civilné využitie a pod. V prípade, že si niektorá strana získa jej sympatie, môžu jej príslušníci udeliť presne limitovaný zdroj špeciálnej lekárskej pomoci.

Novinári – všade prítomní novinári v konfliktoch majú za úlohu zdokumentovať daný konflikt, písať o ňom a predkladať informácie širokej verejnosti, ktorá si robí takto verejnú mienku. Na jej základe sa v celosvetovom meradle rozhodujú štáty v NATO a OSN, ako sa budú na konflikt pozerať. Z tohto dôvodu môžu ovplyvniť použitie sily jednotiek NATO v prospech jednej z bojujúcich strán (Letecké útoky).

 

Ak máte otázku ohľadom našej akcie, napíšte nám prostredníctvom kontaktného formulára, radi vám na ňu odpovieme.

    Facebook Comments